Algemene Voorwaarden

k heb alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Ik tracht, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. Ik doe steeds mijn uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Darko's. Door het aangaan van een consult, coaching, privéles of een andere dienst bij mij, verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de eenmanszaak die zich beroepsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van het trainen, begeleiden en het geven van advies inzake de training van honden.
 • Klant/opdrachtgever: de eigenaar van één of meerdere huisdieren die een overeenkomst met de opdrachtnemer aangaat.
 • Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening inzake individuele begeleiding, advies en coaching inzake training en gedragsbegeleiding van honden en andere diensten.

Artikel 1. Algemeen

 1. Ik verbind mij ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  - de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  - de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
 2. Ik benader elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Ik pas het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Darko's. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
 4. Ik ben gehouden alle kennis, welke ik heb ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, coaching of training.
 5. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak  mij. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen ... Honden zijn ALTIJD aan de lijn.
 6. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
 7. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens consulten. Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de klant zelf, dan wel van derden.
 9. Ik ben niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching of consult. Ik werk resultaat- en oplossingsgericht maar heb geen resultaatsverbintenis.
 10. De inhoud van consulten zijn niet bedoeld als voorschrift voor genezen van ziektes. De diagnose dient altijd te gebeuren door een gezondheidsprofessional. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gezondheidsclaim daar ik geen commerciële mededelingen verspreid conform de Europese verordening nr 1924/2006.
 11. Ik ben niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching of consult. Ik werk resultaat- en oplossingsgericht maar heb geen resultaatsverbintenis. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar mij zijnde 0477 65 56 52. 

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door mij bevestigd per e-mail. Uw inschrijving (via e-mail,...) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
 2. Betaling diensten en consulten:
  Bij de afname van een dienst bij Darko's verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
  De dienst of het consult dient ter plaatse cash of met een betalingapp volledig betaald te worden. 
 3. Wanbetaling:
  Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Darko's. De interest wordt berekend aan tien procent per maand, met een minimum van 50 euro.
 4. Annulatie van uw kant - diensten en consulten:
  Indien de annulatie zonder grondige reden plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend.  Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
  Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend. Annulaties betreffende het pension moeten minimaal 2 weken op voorhand worden gemeld anders wordt het volledige bedrag aangerekend. 
 5. Bij een annulatie of wijziging van mij:
  Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
  Ik ben niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
  In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.

Artikel 3. Huisregels

 1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan enkel voor het pension moeten aan alle vaccinaties voldaan zijn waaronder ook kennelhoest onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les/kennismaking aan de hand van het boekje van uw hond.
 2. U dient te beschikken over een familiale verzekering. 
 3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Darko's, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Darko's.
 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren.
 5. Bij extreme weersomstandigheden (langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid, extreme hitte) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten.


Artikel 5. Klachten

Indien de klant/opdrachtgever een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van de opdrachtnemer, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer, binnen een termijn van 8 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant/opdrachtgever nimmer op.